Zasiłek pogrzebowy: komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

500 339 933
CAŁODOBOWO

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest to finansowa pomoc w zorganizowaniu pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy w Polsce wynosi 4000 zł i jest kwotą wypłacaną jednorazowo.

Jest to obecnie podstawowa forma finansowania pogrzebu w Polsce.

Organem upoważnionym do wypłacania zasiłku pogrzebowego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie zasady dotyczące jego wypłacania reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty organizacji pogrzebu osoby zmarłej.

Tradycyjnie jest to rodzina zmarłego:

• małżonek,
• rodzice (także macocha/ojczym),
• dzieci (rodzone, przysposobione i dzieci małżonka),
• rodzeństwo,
• wnuki,
• dziadkowie,
• osoby, nad którymi była sprawowana opieka prawna.

Co w sytuacji, gdy zmarły nie ma rodziny lub żaden z jej członków nie chce wziąć odpowiedzialności za zorganizowanie pochówku?

Zasiłek pogrzebowy w takiej sytuacji przysługuje osobom i instytucjom, które poniosły koszty pogrzebu.

Może to być:

• pracodawca zmarłego,
• ośrodek pomocy społecznej,
• gmina lub powiat,
• osoba reprezentująca kościół lub związek wyznaniowy,
• osoba obca.

Jak można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Warunkiem ubiegania się o zasiłek pogrzebowy jest przedstawienie rachunków poświadczających poniesienie przez daną osobę kosztów pochówku.

Powinny to być oryginały rachunków, potwierdzające poniesione koszty pogrzebu.

Natomiast, w przypadku, gdy oryginały tych rachunków zostały złożone w banku — wnioskodawca, ubiegający się o zasiłek pogrzebowy, może złożyć kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wtedy, gdy:

• zmarły był ubezpieczony w ZUS-ie,
• pobierał emeryturę, rentę, rentę socjalną czy emeryturę pomostową, lub
• inne świadczenie wypłacane przez ZUS (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne itp.) lub spełniała warunki do otrzymania emerytury/renty.

Jeżeli osoba zmarła nie spełniała żadnego z wymienionych warunków, wtedy zasiłek uzyskać można na podstawie ubezpieczenia osoby bliskiej.

Przykład:

Jeżeli córka organizuje pogrzeb matki, która nie była ubezpieczona i nie pobierała żadnego świadczenia z ZUS, a sama jest ubezpieczona, to zasiłek pogrzebowy uzyska dzięki przedstawieniu zaświadczenia o swoim ubezpieczeniu.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Najczęściej to zakład pogrzebowy dopełnia wszystkich formalności dotyczących uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Działa on na podstawie upoważnienia osoby organizującej pochówek.

Popularne jest tzw. rozliczenie bezgotówkowe.

Zasiłek wpływa na konto zakładu pogrzebowego, który w zależności od tego, czy koszt pogrzebu był niższy czy wyższy niż 4000 zł, rozlicza się z osobą, której przysługuje zasiłek.

Istnieje także możliwość załatwienia zasiłku pogrzebowego na własną rękę.

W tym celu należy złożyć komplet niezbędnych dokumentów we właściwym zmarłemu oddziale ZUS-u.

Jeżeli wnioskodawca ma zarejestrowany profil PUE ZUS może dokonać formalności przez internet na stronie www.zus.pl.

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zasiłku:

1. wniosek o zasiłek pogrzebowy,
2. akt zgonu zmarłego,
3. rachunki przedstawiające poniesione koszty pogrzebu,
3. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu (zmarłego lub osoby z rodziny, jeśli zmarły nie był ubezpieczony),
4. zaświadczenie o pokrewieństwie lub powinowactwie z osobą zmarłą.

Jak możemy Ci pomóc

nasze usługi

Kiedy zasiłek zostanie wypłacony?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez ZUS niezwłocznie, nie później niż 30 dni od uregulowania wszystkich niezbędnych formalności.

Natomiast, jeżeli ZUS wyda decyzje odmawiającą przyznania zasiłku pogrzebowego, wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

W jakim czasie trzeba złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego.

Jeżeli było to niemożliwe z przyczyn, na które wnioskodawca nie miał wpływu, wtedy czas ten to 12 miesięcy od dnia pogrzebu zmarłego.

Wydłużenie czasu przysługiwania zasiłku jest możliwe na podstawie urzędowego dokumentu potwierdzającego, że złożenie wniosku nie było wcześniej możliwe.

Ważne! Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba, kwota zasiłku zostaje podzielona proporcjonalnie do poniesionych kosztów!

zobacz nasze porady

W czym pomagamy

Usługi pogrzebowe

Usługi pogrzebowe

SZCZEGÓŁY
Własne krematorium

Własne krematorium

SZCZEGÓŁY
Pracownia florystyczna

Pracownia florystyczna

SZCZEGÓŁY
Usługi cmentarne

Usługi cmentarne

SZCZEGÓŁY
Transport osób zmarłych

Transport osób zmarłych

SZCZEGÓŁY
Usługi prosektoryjne

Usługi prosektoryjne

SZCZEGÓŁY

Biura Zakładu Pogrzebowego Exitus

Warszawa wola

Aleja Solidarności 147
Tel. 22 620 24 18
24 h:   501 210 360
biuro@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. 9:00 – 17:00
Wt. – Pt. 8:00 – 16:00

Warszawa bielany

ul. Wóycickiego 14
Cmentarz Komunalny Północny
24 h:  609 771 177
warszawa.wolka@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

SIEDLCE

ul. Poniatowskiego 3
Tel. 25 632 60 11
24 h: 602 680 147
biuro@exitus24.pl
Biuro czynne: całodobowo

Otwock

ul. Kościelna 1a
Tel. 22 779 23 39
24 h: 500 339 933
otwock@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00-18:00
Sb. 8:00-13:00

Otwock

ul. Batorego 44a
Tel. 509 512 115
24 h: 500 339 933
biurobatory@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00-16:00

JÓZEFÓW

ul. 3 Maja 88A
24 h: 500 339 933
jozefow@exitus.com.pl

MIŃSK MAZOWIECKI

ul. 1-go PLM „Warszawa”
Tel. 25 759 17 25
24 h: 693 646 280
dpminsk@exitus.com.pl
Biuro czynne:
Pn. – Pt. 8:00 – 18:00